Diller

Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

İsö 501    Bilimsel Araştırma Yöntemleri                                                 

Bilim, bilimsel yöntem ve araştırma ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler, Eğitimde bilimsel araştırmanın amacı, Tarama modelleri, Deneme modelleri, Deneysel desenler (tek denekli, çok denekli), Araştırmalarda verilerin işlenmesi, çözümü ve yorumlanması, Evren ve örneklem, örnekleme yöntemleri, Veri toplama teknikleri ve araçların geliştirilmesi, Araştırma süreç ve teknikleri: Giriş-Problem, Yöntem, Bulgular ve Yorum, Özet, Yargı ve Öneriler.

 

İsö 502   Nitel Eğitim Araştırmaları                                                         

Sistematik bilimsel araştırma bağlamında nitel araştırma paradigması ve yaklaşımlar, veri toplama yaklaşımları, yönetim metodolojileri, uygun veri analizi ve yazma stratejileri, karar destek sürecinde nitel ve nicel araştırmaların rolü, Nitel ve nicel araştırma yaklaşımlarının (çeşitleme) araştırma ürecinde birleştirilmesi.

 

İsö 503   Eğitim İstatistiği                                                              

Nicel araştırma desenleri ve veri analizi, Temel kavramlar, Betimsel istatistikler (Frekans Dağılımı, Grafikler, Merkezi ve Değişkenlik Ölçüleri), Örnekleme dağılımı kuramı, Güven aralığı tahminleri, istatistiksel hipotez testi, Basit doğrusal korelasyon teknikleri, Kısmi korelasyon, Basit doğrusal regresyon analizi, Çoklu regresyon analizine giriş; İlişkisiz örneklemler ve ilişkili örneklemler İçin T-testi, ilişkisiz örneklemler ve tekrarlı ölçümler için tek faktörlü ANOVA, Parametrik olmayan istatistikler (Kay-Kare Testi, Mann Whitney U-Testi, Kruskal Wallis H-Testi, Wilcoxon Eşleştirilmiş Sıralar Testi).

 

İsö 504   İlköğretimde Program Geliştirme                                 

Program geliştirmeyle ilgili temel kavramlar, Program türleri, Program geliştirmeyi gerekli kılan etmenler, Program geliştirmenin kuramsal temelleri: Tarihi, Felsefi, Psikolojik, Toplumsal; Program geliştirme modelleri, Eğitim programının tasarım yaklaşımları, Program geliştirme süreci: Amaçların aşamalı sınıflaması, Amaçların ve davranışların saptanması ve yazılması, içeriğin seçimi ve düzenlenmesi, Öğretim durumlarının düzenlenmesi, Sınama durumlarının düzenlenmesi, Program geliştirmede yeni yaklaşımlar.

 

İsö 505   İlköğretimde Öğrenme-Öğretme Süreci                                

İlköğretimin amacı, kapsamı, Türk eğitim sistemi içindeki yeri ve önemi, ilköğretim basamağındaki öğrencilerin gelişim özellikleri: 6-11 yaş çocuklarının gelişim özellikleri, 11-14 yaş çocuklarının gelişim özellikleri, öğretim sürecinde kullanılan yaklaşımlar: Sunuş yoluyla öğretim, Buluş yoluyla öğretim, Araştırma yoluyla öğretim, İlköğretimde öğretim etkinliklerinin planlanması, Etkinliklerin uygulanması, İlköğretimde öğrenci başarısının değerlendirilmesinde kullanılan testler, otantik ve performansa dayalı değerlendirme yaklaşımları.

 

İsö 506   Çocuk Gelişimi                                                                                          

Gelişimin temelleri: Gelişim kavramı, Gelişimin temel belirleyicileri, Gelişimi oluşturan süreçler ve temel ilkeler, Gelişim ödevleri, Gelişim psikolojisi alanında kullanılan bilimsel araştırma yöntemleri, Gelişim alanındaki temel kuramlar; Bebeklik, İlk Çocukluk ve ikinci Çocukluk dönemlerinin gelişimsel süreçler açısından incelemesi, Bedensel ve cinsel gelişim, Bilişsel gelişim, Kişilik gelişimi, Ahlak gelişimi.

 

İsö 507   Çocuk Tanıma Teknikleri          

Çocuğu tanımanın gerekliliği, Çocuk tanıma teknikleri (gözlem, görüşme, projektif testler, kontrol listeleri) ve ilkeleri, Çocuk resimleri ve yorumlanması, Çocukluk ve Erinlik dönemlerinde okul başarısını etkileyen sorunlar ve çözüm önerileri, Çocuk gelişimi açısından uygun öğrenme çevresinin nasıl olması gerektiği incelenecektir.

 

İsö 508   Yaratıcılık Eğitimi                                                           

Yaratıcılıkta temel kavramlar, Yaratıcılığı açıklamaya yönelik kuramlar ve yaklaşımlar, Yaratıcı kişilik özellikleri, Yaratıcılığı destekleyen koşullar, Yaratıcılığı engelleyen koşullar, Çocuk gelişimi ve yaratıcılık ilişkisi, Çocukta yaratıcılığa ilişkin yeti ve süreçler, Yaratıcılığı geliştirme teknikleri ve uygulamaları, Yaratıcılık ve oyun ilişkisi, Yaratıcı yazma ve okuma çalışmaları, Çocukların bilişsel gelişiminde ve öğrenmesinde etkili olan yaratıcı oyunlar incelenecektir.

 

İsö 509   İlköğretimde Eğitim Teknolojisi Uygulamaları I        

Eğitim teknolojisinin kuramsal esasları, Öğretim tasarım ilkeleri ve yaklaşımlar, Öğretim tasarımına kaynaklık eden felsefi yaklaşımlar, İlköğretimde görsel, işitsel iletişim araçlarının kullanımı ve multimedya uygulamaları, Bilgisayar destekli eğitim, Internet ve Web tabanlı eğitim, Uzaktan eğitim.

 

İsö 510   İlköğretimde Eğitim Teknolojisi Uygulamaları   II      

Öğretme-öğrenme kuramları ile öğretim materyallerinin tasarımı arasındaki ilişki, Öğretim materyallerinin tasarımında dikkate alınan genel ilkeler ve materyallerin geliştirilmesinde izlenebilecek süreçlerin tanıtımı, Çeşitli dersler için örnek, görsel, işitsel, basılı, bilgisayara dayalı çok ortamlı materyallerin geliştirilmesi. Uygulamalı çalışmaların incelenmesi: Görsel-işitsel araç geliştirme çalışmaları, Ders kitapları incelemesi, Sunum gereçleri hazırlama ilkeleri.

 

İsö 511   İlköğretimde Yapı Ve İşleyiş                                          

İlköğretim okullarının yapı ve işleyişi, İlköğretim okullarının tarihsel gelişimi ve çağdaş gelişmeler, ilköğretimde öğretimin planlanması, program ve yönetim, Köy okullarında eğitim sorunları ve çözüm önerileri.

 

İsö 512   İlköğretimde Öğretmenlik Ve Sorunları                       

Öğretmenin nitelikleri, görevleri ve sorumlulukları, Dünyada ve Türkiye'de ilköğretim, Gelişmiş yabancı ülkelerde ve Türkiye'de ana çizgileriyle ilköğretime öğretmen yetiştirme, İlköğretimde öğretmenlik mesleği ve hizmet içi eğitim, Çevrede, okulda ve sınıfta öğretmen, Öğretmenin sınıfta, okulda, çevrede ve toplumda karşılaştığı çeşitli sorunlar ve bu sorunların çözüm yollan.

 

İsö 513   Öğrenmede Bireysel Farklılıklar Ve Uygulamalar    

Öğrencilerin, bilişsel, sosyal ve gelişimsel özelliklerine dayalı öğrenme farklılıklarına yönelik öğretimde son gelişmeler, konular ve uygulamalar, Öğrenme stilleri, Çoklu zeka kuramı ve bu kurama dayalı öğrenme gereksinimleri, Öğretim stratejilerinin belirlenmesi, planlaması ve değerlendirilmesi.

 

İsö 514  Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme

Eğitimde devam eden bir süreç olarak değerlendirme, Kritere dayalı, norma dayalı ve alternatif değerlendirme metotlarının oluşturulması, seçilmesi ve kullanılması, Sınıfta, öğrenim düzeylerinde veya programda değerlendirmelerin yapılmasını imkan sağlayacak projelerin yapılması. Geçerli, güvenilir ve tutarlı ölçme araçlarının geliştirilmesi.

 

İsö 515   Toplumsal Bağlamda Eğitim                                         

Toplumda okulun rolü, Okullaşmada diğer sosyal kurum ve kuruluşlarla okulların etkileşimi, Eğitim sürecinde ve uygulamalarda toplumun etkileri, Okulların toplumsal değişim ve gelişim sürecine etki ve katkıları, bu çerçevede ilköğretim okullarının yeri, bireysel deneyimler.

 

İsö 516 İlköğretimde Oluşturmacı Öğretme Ve Öğrenme Yaklaşımlarının Uygulamaları

Oluşturmacı kuramın bilme ve öğrenme ile ilgili epistemolojik varsayımları, Öğretme ve öğrenmeye yönelik sayıltıları, Oluşturmacılığa dayalı öğrenme-öğretme yaklaşımları: Durumlu öğrenme, Bilişsel Çıraklık, Bilişsel Esneklik Türetimci Öğrenme, Probleme Dayalı Öğrenme, Web'e dayalı öğrenme uygulamaları.

 

İsö 517   İlköğretimde Öğretim Tasarım Uygulamaları               

Öğretim Tasarım kavramı, Öğretim tasarım modellerine etki eden felsefi (ontolojik ve epistemolojik) ve psikolojik (Davranışçı, Bilişselci, Oluşturmacı) yaklaşımlar, Bu yaklaşımlar çerçevesinde ortaya çıkan öğretim tasarım modelleri, Bu modellerin ilkokullarda etkili eğitim ve öğretim sağlamada uygulanabilirliği, Gelişmiş ülkelerde ilköğretimde tasarım modellerinin uygulama örneklerinin incelenmesi, ilköğretimde web tabanlı tasarım örneklerinin incelenmesi.

 

İsö 518   Zorunlu Eğitim Ve Avrupa Birliği Entegrasyonu            

Avrupa Birliğine üye ülkelerde zorunlu eğitimin temel amaçları, ilkeleri ve program yapısı, Zorunlu eğitime öğretmen yetiştirme programlarının analizi, Türkiye zorunlu eğitim sisteminin temel özellikleri ve görünümü, Avrupa Birliğine Üye ve aday ülkelerin "Avrupa Entegrasyonu" çerçevesinde yürüttüğü yenilik çalışmaları ve bu kapsamda Türk eğitim sisteminde yapılması gerekenler incelenecektir.

 

İsö 519   Yaratıcı Drama                                                               

Dramanın sosyolojik, psikolojik boyutları, Dramanın tarihi ve eğitimde uygulamaları, Eğitimde drama, rol oynama ve doğaçlama terimlerini ve dramanın yaratıcılık ve iletişim kavramlarıyla ilişkisi, Drama uygulamaları ve farklı derslerin öğretiminde drama etkinliklerinden nasıl yararlanılacağı incelenecektir.

 

İsö 520   Okul Yönetimi Ve Kültürü                                                                     

Okul yönetim sistemleri, İlköğretim okullarındaki yöneticilerin görev ve sorumlulukları, Eğitimsel bir lider olarak okul yöneticisi, Okul kültürünün değişimi, kurumsal güven ve okul kültürü, Okul kültürünü etkileyen faktörler, Okul kültürü oluşturma süreci incelenecektir.

 

İsö 521   Sınıf Yönetimi Ve Disiplin                                                                       

Sınıfın kültürel, sosyal ve psikolojik dinamikleri, Öğretmenlerin sınıfta baş etmesi gereken disiplin sorunlarının nedenleri ve çözümleri, İlköğretim okullarında etkili bir öğretim yapma ve sınıfta disiplin oluşturmaya imkan sağlayacak yönetim yaklaşımları, Etkili öğretmenlik davranışları, iletişim süreçleri. Öğretimsel zamanın yönetimi, Öğretmen-aile ilişkisi.

 

İsö 523 İlköğretim Eğitiminde Çağdaş Gelişmeler                                  

İlköğretimde içerik alanlarında ve öğretim yeteneklerindeki çağdaş ve modern gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye İlköğretim okul programlarına uygulanabilirliğinin ve program içeriğine yansımalarının tartışılması.

 

İsö 524   İlköğretimin Sorunları                                                    

Türkiye'deki ilköğretim okullarının sosyal, ekonomik, yönetsel sorunları ve bu sorunlara yönelik çözümleri içeren rapor hazırlama, mevcut araştırmaları tartışma.

 

İsö 525   İlköğretimde Rehberlik                                                  

Rehberliğin tanımı, amacı ve ilkeleri, ilkokullarda rehberlik ve kişilik hizmetleri, Öğrencilerin motivasyonunu ve başarısını artırmada uygulanacak rehberlik ve yönlendirme yaklaşımları, Sınıf öğretmenlerinin rehberlik görevleri, Alıştırma, oryantasyon hizmetleri, Çevre, aile ve okul ilişkileri.

 

İsö 526   Çocuk Edebiyatı Ve Eğitimi                                                                   

Kavram olarak çocuk edebiyatı, Türk çocuk ve gençlik edebiyatının tarihsel gelişimi,  Dünya çocuk edebiyatının bugünkü konumu, Çocuk kitaplarının özellikleri, Çocuk edebiyatında edebi türler, Çocuk kitaplarının ve metinlerinin seçimini etkileyen temel hususlar, Türkiye'deki çocuk kitap yazarları ve kitapların tanıtımı, Türkiye'deki gençlik kitaplarının tanıtımı, Yaratıcı ve eleştirel okuma ve yazmada çocuk kitaplarının önemi.

 

İsö 527   Okuma Yazma Öğretimi, Sorunlar Ve Çözümler         

Okuma-yazmanın nörolojik süreçleri, Okuma-yazma öğretiminde gelişimsel ve sosyal etkenler, Türkiye'de ve dünyada okuma-yazma öğretim metot ve programlarının karşılaştırılması, Okuma-yazma öğretiminde yeni yaklaşımlar, Yazma hataları, Dilsel, ve görsel algının okuma ve yazmaya etkisi, Bağımsız okuma ve yazma ve okuduğunu anlamada öğretmen rehberlik çalışmaları, Okuma ve yazma öğretiminde kullanılacak araç ve gereçler: görsel ve işitsel materyallerin geliştirilmesi ve etkin kullanımı, Türkçe okuma-yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, Yetişkinlere okuma-yazma öğretiminde uygulanacak yöntem ve teknikler, Okuma-yazma becerilerinin değerlendirilmesine otantik ve performansa dayalı değerlendirme yaklaşımlarının geliştirilmesi.

 

İsö  528   Yaratıcı Okuma Ve Yazma Eğitimi                                          

Okuma ve yazma öğretimin teorik boyutları: Felsefi, psikolojik ve eğitimsel, Sesli ve sessiz okumada izlenecek yaklaşımlar, ilkokullarda okutulan derslerde okuma, düşünme ve yazma öğretiminde kullanılacak yaklaşımlar. Öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerini geliştirecek aktiviteler, Yaratıcı yazmada kullanılacak metinler ve materyaller.

 

İsö 529   İlköğretimde Türkçe Öğretimi                                                    

Temel dilsel beceriler (Okuma, Konuşma, Dinleme, Yazma), Dilsel becerilerin fizyolojik, psikolojik, sosyolojik yönleri, Dil gelişiminde farklı görüşler, Türkçe öğretiminde yöntemler ve araç-gereçler, Türkçe öğretimiyle ilgili temel sorunlar ve çözüm önerileri.

 

İsö 532   İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde  Temel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri                        Fen öğretiminin gerekliliği ve ilkokullarda fen öğretiminde önemli olan ilkeler, Fen bilgisi öğretiminde ve değişik fen bilgisi kavramlarının öğrenilmesinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri, ilkokullar için çağdaş literatür ve sınıf içi uygulamalarla fen bilgisi öğretimi ve öğreniminde son gelişmeler ve konuların tartışılması,

 

İsö 533   İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde  Yeni Yaklaşımla

İlköğretimde fen öğretiminin amacı ve kapsamı, ilköğretim öğrencilerinin gelişimsel özelliklerine uygun bilimsel bilgi oluşturmalarını destekleyecek fen bilgisi etkinlikleri, Fen bilgisi konularının öğretiminde uygulanacak rehber fikirler, materyaller, çağdaş yöntem ve tekniklerin incelenmesi, Fen bilgisi öğretiminde kullanılacak araç ve gereç hazırlama, Oluşturmacı yaklaşımın fen öğretimine uygulanması.

 

İsö 534   İlköğretim Matematik Öğretiminde  Temel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri                      İlkokul matematik programının felsefesi, incelenmesi, metotları ve materyalleri, Matematik öğretiminde karşılaşılan güçlükler ve bunlara yönelik çözümler, Okullarda matematiğin nasıl öğretilmesi gerektiğine ilişkin inanç ve deneyimler neler olduğu, bu deneyimlerin etkili uygulamalar olarak düşünülüp düşünülemeyeceği, öğrencilerin matematik öğrenmelerinde uygun deneyimler sağmak için öğrenmede göz önüne alınması gerekenlerin neler olacağı tartışılacaktır.

 

İsö 535   İlköğretim Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

Matematik öğretimine ve öğrenimine ilişkin metot ve tekniklerde önemli değişimler nelerdir, Öğrenci gelişimi açısından matematik kavramlarının öğretimine yönelik yaklaşımlar, Matematik öğretiminde oluşturmacı yaklaşım uygulamaları, ilkokul öğrencilerinin matematiksel kavramları, işlemleri ve problem çözme anlayışlarını geliştirecek öğretim yöntem ve teknikerinin, materyal ve metotların etkin kullanımı, Matematik ve oyun, Matematiğin sevdirilmesi, kolay ve etkili öğrenimi için bazı özel görsel, işitsel ve etkileşimli materyallerin ve ders etkinliklerinin geliştirilmesi.

 

İsö 538 İlköğretimde Müzik Eğitim Programı Ve Metotlar I     

İlköğretimde mevcut müzik eğitim teorilerin tanıtımı, Etkili bir müzik eğitim programı için öğretmenlerin gereksinim duyacakları yetenekler ve teknikler. Öğretimle otantik öğrenme deneyimlerinin birleştirildiği müzik kavramlarının içeriğin ve süreçlerin öğretimi, öğrencilerin müzik duyarlılık yeteneklerinin gelişim yönlerinin incelenmesi.

 

 İsö 539   İlköğretimde Müzik Eğitim Programı Ve Metotlar II

Ses ve ritmik aktiviteler, rehberlik, dinleme, yaratıcı aktiviteler, sınıf araçlarını kullanma, müzik okuma ve yazma, materyaller ve ilkokul müzik programının hedef ve amaçlarının incelenmesi.

 

İsö 579 İlk Okuma Yazma Öğretiminin Tarihsel Temelleri

İlk okuma yazma öğretiminin ülkemizdeki  tarihi süreci. 1850 yılından itibaren günümüze kadar okuma yazma öğretiminde kullanılan yöntemler, teknikler ve öğretim materyallerine yönelik inceleme-araştırma. Tarihsel süreç içinde Türkçe 1. Sınıf ders programları.

 

 

İsö 580 İlk Okuma Yazma Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

İlk okuma yazma öğretim yöntemleri. Analizci, sentezci, karma yöntemlere dayalı ilk okuma yazma öğretim teknikleri. Dünyada çeşitli ülkelerdeki ilk okuma yazma öğretimdeki yöntem- teknik uygulamaları. Bilgisayar destekli ilk okuma yazma öğretimi.

 

İsö 581 Hayat Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

Hayat bilgisi öğretiminde yeni yaklaşımlar, yöntem-teknikler. Hayat Bilgisi öğretim sürecine ve yeni yaklaşımlara dayalı hayat bilgisi öğretimi ölçme ve değerlendirmesi.

 

İsö 582 Birleştirilmiş Sınıflı Okullarında Yönetim

Birleştirilmiş sınıflı okullarda yönetim sorunları genel olarak ele alınmakta. Birleştirilmiş Sınıflı okullarda fiziksel yapı, öğrenci ve personel mevzuatları, okul-çevre ilişkin problemler, müdür yetkili öğretmenlik kavramı konuları incelenmekte.

 

İsö 583 Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Öğretim Ve Sorunları

Birleştirilmiş sınıflı okullarda gerçekleştirilen öğretim problemleri ele alınmakta. Çoklu öğrenme ortamı, farklı yaş ve seviyelerdeki öğrencilerin bir arada öğretim görmeleri incelenmekte. Birleştirilmiş sınıflı okullarda dersler işlenirken kullanılan yöntem ve teknikler, sınıf yönetiminde karşılaşılan problemler.

 

İsö 597 Yüksek Lisans Semineri                                                                    

İlköğretim Sınıf öğretmenliğinde karşılaşılan sorunlar, bu sorunlarla ilgili geliştirilen çözüm önerileri, Sınıf Öğretmenliği alanında yapılan bilimsel çalışmalar, Sınıf Öğretmenliğine yönelik araştırma sorunlarının saptanması, saptanan sorunlarla ilgili araştırma önerilerinin hazırlanması, hazırlanan araştırma önerilerinin sunulması ve eleştirel bir yöntemle tartışılması, araştırma önerilerinin raporlaştırılması.

 

İsö 599 Yüksek Lisans Tezi

Tez süresinin sonunda yazılı tez çalışmasını ve savunmasını içerir.

 

İsö 701 Uzmanlık Alanı Dersi I

Bu derslerde yüksek lisans öğrencileri danışmanının kontrolünde bir konuyu seçer ve çalışırlar. Bu dersler Enstitü katalogunda yer almaz. İçerikleri, isimlen ve kodları yıldan yıla değişebilir.

 

Eğtens 701 Eğitimde İstatistik Uygulamaları

Nicel araştırma desenleri ve veri analizi, Temel kavramlar, Betimsel istatistikler (Frekans Dağılımı, Grafikler, Merkezi ve Değişkenlik Ölçüleri), Örnekleme dağılımı kuramı, Güven aralığı tahminleri, istatistiksel hipotez testi, Basit doğrusal korelasyon teknikleri, Kısmi korelasyon, Basit doğrusal regresyon analizi, Çoklu regresyon analizine giriş; İlişkisiz örneklemler ve ilişkili örneklemler İçin T-testi, ilişkisiz örneklemler ve tekrarlı ölçümler için tek faktörlü ANOVA, Parametrik olmayan istatistikler (Kay-Kare Testi, Mann Whitney U-Testi, Kruskal Wallis H-Testi, Wilcoxon Eşleştirilmiş Sıralar Testi).

 

Eğtens 702 Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilim, bilimsel yöntem ve araştırma ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler, Eğitimde bilimsel araştırmanın amacı, Tarama modelleri, Deneme modelleri, Deneysel desenler (tek denekli, çok denekli), Araştırmalarda verilerin işlenmesi, çözümü ve yorumlanması, Evren ve örneklem, örnekleme yöntemleri, Veri toplama teknikleri ve araçların geliştirilmesi, Araştırma süreç ve teknikleri: Giriş-Problem, Yöntem, Bulgular ve Yorum, Özet, Yargı ve Öneriler.

Türkçe