Diller

Ders İçerikleri

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

I. Yarıyıl

Ders Adı

Genel Biyoloji

Canlı ve cansız farkı, canlıların çeşitliliği, hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar, tek hücreliler, mantarlar, canlıların yapısı, hücreler, kalıtımla ilgili genel bilgiler, dokular, organlar ve organ sistemleri, insan vücudu.

Ders Adı

Uygarlık Tarihi

Geçmişten günümüze insanlığın ortaya koyduğu uygarlıkların incelenmesi, Akdeniz, Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Yunan, Roma Uygarlığı.

Ders Adı:

Türkçe 1- Yazılı Anlatım

Yazılı anlatımda düşünceyi temellendirme yolları (tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, alıntı yapma, istatistiklerden yararlanma); anlatım biçimleri (açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici, öyküleyici anlatım); bunlar üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları. Bilgilendirici metinler (makale, köşeyazısı, söyleşi, fıkra, deneme, eleştiri, günlük, anı, gezi yazısı, yaşamöyküsü, özyaşamöyküsü v.b.) üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma denemeleri. Yazınsal metinler (şiir, öykü, roman, oyun, deneme vd) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Ders Adı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluş süreci.

Ders Adı

Bilgisayar I

Bilgisayar Temel Kavramları, İşletim Sistemi (Windows 7) Kullanımı, İnternet ve Ağ Kullanımı, Ofis (MS Word2010, MS Excel2010, MS Powerpoint2010) Uygulama Programlarının Kullanımı.

Ders Adı

Eğitim Bilimine Giriş

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

Ders Adı

Yabancı Dil I (İng)

‘There is…, there are…’ yapılarıyla olumlu/ olumsuz ve soru cümleleri kurma, ‘a lot of/ some/ a little/ a few’ gibi miktar belirleyicileri sayılabilen çoğul ve sayılamayan isimlerle kullanma; ‘on/ under/ below’ gibi yer edatlarını kullanma, ‘let’s/ shall we…’ gibi yapılarla öneri cümleleri kurma, ‘can/ could you…?’ yapılarıyla yardım isteme ve ricada bulunma, would like kalıbını kullanarak tercihlerden bahsetme; ‘how often…?’ Soru kalıbıyla sıklık sorma ve ‘never/ rarely/ usually’ gibi sıklık zarflarını kullanarak cevap verme; düzenli ve düzensiz fiillerle geçmiş zamanda olumlu-olumsuz-soru cümleleri kurma, ‘why…?’ soru sözcüğünü kullanarak sebep sorma ve ‘because…’ bağlacıyla sebep belirtme; sıfat ve zarfların eşitlik, üstünlük ve en üstünlük ifade eden yapılarını kullanma.

Ders Adı

Temel Matematik

Doğal sayılar kümesi, tamsayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi, gerçel sayılar kümesi ve özellikleri. İkinci dereceden denklem ve eşitsizlikler, doğrunun analitik incelenmesi, çemberin analitik incelenmesi ve ilgili uygulamalar. Fonksiyon kavramı, polinomlar, rasyonel fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve bunların terslerinden oluşan elemanter fonksiyonlar. Fonksiyonların grafikleri.  Tümevarım ilkesi, toplam ve çarpım sembolü özellikleri, dizi ve serilerle ilgili temel kavramlar.  Karmaşık sayılar ve özellikleri.

II. Yarıyıl

Ders Adı

Genel Kimya

Kimya ile ilgili temel kavram ve yasalar, Semboller, Formüller ve Denklemler, Gazlar ve Gaz kanunları, Katılar, Kimyasal Termodinamik, Reaksiyon hızı ve denge, Çözeltiler, Peryodik system, elektrokimya.

Ders Adı

Yabancı Dil II (İng)

‘There is…, there are…’ yapılarıyla olumlu/ olumsuz ve soru cümleleri kurma, ‘a lot of/ some/ a little/ a few’ gibi miktar belirleyicileri sayılabilen çoğul ve sayılamayan isimlerle kullanma; ‘on/ under/ below’ gibi yer edatlarını kullanma, ‘let’s/ shall we…’ gibi yapılarla öneri cümleleri kurma, ‘can/ could you…?’ yapılarıyla yardım isteme ve ricada bulunma, would like kalıbını kullanarak tercihlerden bahsetme; ‘how often…?

Ders Adı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılapları.  Cumhuriyetin sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik yaklaşımları yapılanması.

Ders Adı

Türkçe Sözlü Anlatım

Sözlü Anlatımın temel özellikleri. Konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dil ve beden dilini kullanma). İyi bir konuşmanın temel ilkeleri. İyi bir konuşmacının sahip olması gereken özellikler (vurgu, tonlama, duraklama, hız vb.) Hazırlıksız (Günlük) ve Hazırlıklı (Kitle) Konuşmalar. Konuşma türleri: Hazırlıksız (Günlük Konuşmalar: (Selamlaşma, Hâl-Hatır Sorma, Tanışma ve Tanıştırma, Soru Sorma ve Cevap Verme, Kutlama (Tebrik), Başsağlığı (taziye), Özür Dileme, Telefonla Konuşma, Görevlilerle Konuşma. Hazırlıklı Konuşmanın Aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma ve konuşmanın sunuluşu). Hazırlıklı Konuşmalar (Kitle Konuşmaları): Konferans, Açık Oturum, Panel, Sempozyum, Forum, Diyalog, Münazara, Mülakat/Röportaj, Anket, Söylev, Demeç, Radyo ve Televizyon Konuşmaları, Kültür ve sanat programlarına konuşmacı olarak katılma vb.) Konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Ders Adı

Bilgisayar -II

Elektronik Tablo (Excel) Kullanımı, Sunu Programı (Power Point) Kullanımı ve Sunu Hazırlama, Ofis Programlarını Birlikte Kullanma. İnternet ile İlgili Temel Kavramlar, İnternet Ortamında Bir Bilgiye Ulaşma ve Ulaşılan Bilgiyi Kullanma, Elektronik Posta ile İlgili Temel Kavramlar, Elektronik Posta Kullanımı, Web Sayfası ile İlgili Temel Kavramlar, Web Sayfası Hazırlama.

Ders Adı

Türk Tarihi ve Kültürü

Türk Kültür Tarihinin gelişim evreleri, geçmişten günümüze Türk Devletleri ve toplumlarının siyasi ve toplumsal tarihleri; Türkler’in İslamiyeti kabulü, kültürde ve uygarlık alanındaki gelişim evreleri ile felsefe, bilim, edebiyat, güzel sanatlar ve imar faaliyetleri arasındaki ilişkiler.

Ders Adı

Eğitim Psikolojisi

Eğitim psikolojisinin tanımı, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramları, (dil gelişimi, bilişsel gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi vb.) gelişim psikolojisi, gelişimi etkileyen unsurlar, öğrenme psikolojisi.

Ders Adı

Temel Matematik-II

Cebirsel ifadeler, Denklem ve özdeşlik kavramları, Cebirsel ifadelerin çarpanlarına ayrılması, cebirsel ifadelerde işlemler, Denklem ve eşitsizlikler, denklem ve eşitsizlik sistemleri, İki değişkenli fonksiyonlar, Sürekli ve kesikli fonksiyonların grafikleri, Geometrinin kuruluşu, Düzlemsel şekiller, bunların alan ve çevreleri, Cisimler, bunların alan ve hacimleri, Eşlik ve benzerlik kavramları, Dik üçgen, Pisagor Bağıntısı, dik üçgende metrik bağıntılar, Temel geometrik çizimler, geometrik yer çizimleri, Trigonometrinin temel kavramları, doğru ve çemberin analitik incelenmesi.

Ders Adı  

Genel  Coğrafya

Coğrafyanın tanımı konusu  evrenin oluşumu Güneşin yapısı güneş sistemi gezegenler,dünyanın hareketleri uzunluk ve alan hesapları iklim bilgisi yerin yapısı jeolojik devirler   hidrolojik biyolojik özellikler toprak coğrafyası.

III. Yarıyıl

Ders Adı    

Çevre Eğitimi

Çevre kavramı, Çevre biliminin tarihsel gelişimi, insanlar ve çevre, nüfus ve çevre,bölgesel ve yerel çevre sorunları;su,toprak,hava,radyoaktif kirlilik ve diğer kirlilik kaynakları,biyolojik çeşitlilik ve Türkiyedeki durum;flora ve fauna.Türkiyedeki endemik hayvan ve bitki türleri, tehlike altındaki canlı türleri, çevre ile ilgili kuruluşlarve etkinlikleri,çevre eğitimi,sürdürülebilir kalkınma.

Ders Adı

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Eğitim ve eğitim programları ile ilgili temel kavramlar, Eğitim programlarının temel öğeleri, Program geliştirmenin teorik temelleri, Program geliştirme süreci, Öğretim ilkeleri, Öğretim stratejileri, Öğretim yöntemleri- I, Öğretim yöntemleri- II, Öğretim yöntemleri- III, Öğrenme stilleri, Araç-gereçler, Ünitelendirilmiş yıllık ve ders planları- I, Ünitelendirilmiş yıllık ve ders planları- II, Dersin genel değerlendirilmesi.

Ders Adı

Sosyoloji

Sosyoloji ilgili temel kavramları, yaklaşımları ve sosyoloji metotlarını açıklar. Dünyadaki ve Türkiye’deki sosyoloji çalışmalarının genel hatlarını ve alandaki önemli isimlerin sosyolojiye katkılarını bilir. Sosyolojideki paradigmaları tanır. Toplumun yapısı, toplumsal tabakalaşma, toplumsal davranış kalıpları, toplumsal hareketlilik, ve toplumsal değişim gibi meseleleri analiz eder.

Ders Adı

Felsefe

Felsefe kavramlarını tanır. Felsefe problemlerini tanır. Felsefe problemlerini tartışır. Bilgi, bilim, varlık, ahlak gibi temel soruşturma alanlarındaki kavramları ve sorunları tanır.

Ders Adı

Fen ve Teknoloji Lab. Uyg. I

Laboratuar yönetimi becerisini geliştirmek Basit aktivite ve deneyler tasarlayabilmek Laboratuvar tekniklerini kullanarak basit konu anlatımlarını gerçekleştirebilmek Temel deneysel bilgi, teknik ve becerileri geliştirmek..

Ders Adı

Beden Eğitimi ve Spor Kültürü

İnsan gelişiminde beden eğitiminin rolü, ilköğretim birinci kademe çocuklarının motor gelişim özellikleri, sağlıklı yaşam için egzersizler hakkında genel bilgi, beden eğitimi derslerinde düzenler, yürüyüşler, dönüşler, sıralanmalar, beden eğitimi ders araç-gereç ve malzemeleri, özellikler, serbest jimnastik alıştırmaları, bireysel ve eşli jimnastik egzersizleri, araçta ve araçla yapılan alıştırmalar, beden eğitimi derslerinde vegünlük yaşantıda egzersiz esnasında sakatlıklar, yaralanmalar, zorlamalar, ilk yardım, atletizm temel teknikleri ve kuralları, spor ve sağlık, spor ve sosyal hayat, spor ve yaşam, ülkemiz ve spor, olimpiyatlar hakkında genel bilgi.

Ders Adı

Müzik

Notaları bilir. Yalnız ve grupla blok flüt çalmasını bilir. Şarkı söyler.

Ders Adı

Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi

Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma alanı; Türk dilleri ailesi. Türkiye Türkçesinin sesbilgisi açısından özellikleri; sesler (ünlü ve ünsüzler) , ünlü ve ünsüzlerin özellikleri; ses uyumları (ünlü uyumu, ünsüz uyumu) ; ses (ünlü ve ünsüz) değişmeleri (darlaşması, yuvarlaklaşma, benzeşme, ayrışma, türeme, düşme, kaynaşma, ünlü çatışması, ikileşme) , kaynaştırma ünsüzleri, bağlantı ünlüsü; hece. Yazım bilgileri: Tarih boyunca kullanılan Türk alfabeleri; yazımın önemi ve gerekliliği; ses değişmelerinin yazıda gösterilmesi; hecelerin yazılışı, satır sonlarında sözcüklerin hecelere bölünerek yazılışı; yazım uygulamaları.

Ders Adı

Genel Fizik I

Elektriksel Kuvvet ve Alan: Yük ve korunumu, elektriklenme, Yalıtkanlar ve İletkenler, Coulomb yasası, kesikli ve sürekli yüklerin alanları. Gauss Yasası,  Durgun Yük Potansiyel Enerjisi: Kesikli ve sürekli yüklerde potansiyel, potansiyel farkı, dielektrikler, sığaçlarda bağlanma ve enerji. Doğru Akım: Akım, güç kaynakları, emk, dirençler, enerji ve güç, doğru akım devreleri, ölçme araçlarının  yapısı, elektrik kullanımı ve güvenlik. Manyetik Kuvvet ve Alan: Akım geçen iletkenler ve hareketli yüklerle manyetik alan etkileşmesi, Biot-Savart yasası, Değişik biçimli iletken akımlarının oluşturduğu alanlar, Hall olayı, maddenin manyetik özellikleri. Elektromanyetik İndüksiyon: Faraday indüksiyon yasası, lenz yasası, özindüksiyon,  manyetik alan enerjisi, AC üreteçleri, elektrik motorları, transformatörler.

IV. Yarıyıl

Ders Adı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Araştırma süreci, Araştırma sorularının oluşturulması, veri toplama teknikleri ve araştırma sorularının olşuturulması,  araştırma raporu hazırlama.

Ders Adı

Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi

Şekil bilgisinin tanımı ve özellikleri (Kelime ve yapı, kelimede ses anlam ilişkisi, kelimelerin iç ve dış yapıları), kelime kökleri ve özellikleri, eş sesli ad ve fiil kökleri, ekler ve özellikleri, eklerde çok şekillilik, eklerin kökeni, ek türleri, yapım ekleri (isimden isim, isimden fiil, fiilden isim, fiilden fiil), işletme ekleri(isim çekim ekleri, fiil çekim ekleri), kelime çeşitleri (basit, türemiş, birleşik kelimeler).

Ders Adı

Çocuk Edebiyatı

Çocuk Edebiyatı ile ilgili kaynakların taranması ve tanıtımı; çocukların seviyelerine uygun kitap ve diğer materyallerin seçimi ve değerlendirilmesi; Çocuk Edebiyatına ilişkin örnekler ve incelenmesi;  masal, roman ve efsaneler, gerçek hikayeler, şiir, biyografi incelemesi, Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından belirlenen 100 temel eserin incelenmesi.

Ders Adı

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

Türkiye’nin coğrafi konumu, Türkiye’nin boyutları ve şekli,Türkiye’nin sınırları ve sınır kapıları, Türkiye’nin üye olduğu kuruluşlar, Türkiye’nin yeryüzü şekilleri, Türkiye’nin iklimi, bitki örtüsü, Türkiye’nin akarsu ve gölleri ile toprak özellikleri,Türkiye’nin nüfus özellikleri, Türkiye’nin yerleşme özellikleri, Türkiye’nin tarım ve hayvancılık özellikleri, Türkiye’nin maden ve enerji kaynakları, Türkiye’nin sanayi, ulaşım ve turizm özellikleri.

Ders Adı

Sanat Eğitimi

Düşünce tarihi ve felsefede sanat kuramlarına bakış, sanat alanında bilgi ve deneyimlerin kuramsal ve uygulamalı yönünü kavrama, sanat tarihi ve felsefe konusunda eleştirel düşünme, değerlendirme, bilim ve teknolojiden yararlanarak sanat kuramlarını yorumlama, sanatın eğitsel işlevleri, sanat objesiyle sanayi objesini ayırabilme, sanatsal olay ve olgular üzerinden farklı disiplinlere ait yapıtları okuma becerisi kazandırma, sanat eserlerinin sergilendiği ortamlar hakkında bilgi ve yaşantılar edinme, yaratıcılık kavramı, yaratıcı birey ve özellikleri, yaratıcı düşünme, sanatsal yaratma süreçleri.

Ders Adı

Fen ve Teknoloji Lab. Uyg. II

İlköğretim I. kademeye yönelik laboratuvar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi). Deney çalışma yaprakları ve deney raporu hazırlama. Basit ve ucuz malzemelerle yapılabilecek deney örnekleri, grup çalışmaları.

Ders Adı

Müzik Öğretimi

Notaları bilir. Yalnız ve grupla blok flüt çalmasını bilir. Şarkı söyler.

Ders Adı

Beden Eğt. ve Oyun Öğretimi

İnsan gelişiminde beden eğitiminin rolü, ilköğretim birinci kademe çocuklarının motor gelişim özellikleri, sağlıklı yaşam için egzersizler hakkında genel bilgi, beden eğitimi derslerinde düzenler, yürüyüşler, dönüşler, sıralanmalar, beden eğitimi ders araç-gereç ve malzemeleri, özellikler, serbest jimnastik alıştırmaları, bireysel ve eşli jimnastik egzersizleri, araçta ve araçla yapılan alıştırmalar, beden eğitimi derslerinde vegünlük yaşantıda egzersiz esnasında sakatlıklar, yaralanmalar, zorlamalar, ilk yardım, atletizm temel teknikleri ve kuralları, spor ve sağlık, spor ve sosyal hayat, spor ve yaşam, ülkemiz ve spor, olimpiyatlar hakkında genel bilgi.

Ders Adı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Dersin içeriği, yöntemi ve kaynakları,hakkında,öğrencileri bilgilendirme , Görsel Materyal Tasarım Ögeleri, Görsel Materyal Tasarım İlkeleri, Yazılı,Materyal Tasarım İlkeleri, Öğretim Materyali Hazırlama Sürec, Öğretim Materyali Seçiminde Dikkate Alınacak Ölçütler, Öğretim Materyali Kullanımında Dikkate Alınması Gerekenler ve Kullanım Örnekleri, Görsel Öğrenme Nedir? Görsel Öğrenme Teknikleri, İlköğretim Bilişim Teknolojileri ders programı ve öğretmen kılavuz kitaplarının tanıtımı, Bilişim teknolojilerinin öğretiminde kullanılabilecek bilgisayara dayalı çok ortamlı materyal üretme çalışmasına başlama....

Ders Adı

Güzel Yazı Teknik. Ve Öğretimi

Dik temel ve bitişik el yazısının öğretimi, doğru kullanımı ile okunaklı, süratli, işlek bir el yazısı becerisinin kazandırılması. Blok düzenleme çalışmaları ve sınıf içi araç gereç materyallerinin hazırlanması, estetik ve dekoratif yazıların oluşturulması.

V. Yarıyıl

Ders Adı

Fen ve Teknoloji Öğretimi I

Fen bilimleri ve fen eğitimine ilişkin temel kavramlar. Fen, teknoloji, bilimsel bilgi ve bilimsel yöntemin özellikleri, fen ve teknoloji okuryazarlığı, fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkileri, fen alanına yönelik tutumlar, fen öğretiminin amaçları, Fen öğretiminin Türkiye ve Dünya’daki tarihsel gelişimi, yapılandırmacı yaklaşım ve fen öğrenme, bilişsel gelişim ve fen eğitimi, İlköğretim Fen programının özellikleri ve diğer derslerle ilişkisi, bilimsel süreç becerilerini geliştirme ve örnek uygulamalar.

Ders Adı

İlk okuma ve Yazma Öğretimi

Bu dersin sonunda öğrenciler birinci sınıfa gelen çocuğa okuma yazmayı öğretme ve kavratma becerilerini kazanacaklardır.

Ders Adı

Hayat Bilgisi Öğretimi

Bu dersin sonunda öğrenci, Hayat Bilgisi Öğretimine ait temel kavramları tanımlayabilecektir.

Ders Adı

Matematik Öğretimi I

Kesirler, kesirleri öğrenmede öğrenci güçlükleri, kesirlerle işlemler, geometri, çocukta geometri düşücenin gelişimi, ölçme ve ölçüler, çocukta ölçme fikrinin gelişimi, matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme.

Ders Adı

Drama

Çocuk oyunlarını bilir ve öğretir. Diğer dersleri anlatırken drama tekniklerinden yararlanılır. Derste anlatılan konuların kalıcılığını sağlar. Dersi zevkli hale getirir. Dersi oyunla öğretir.

Ders Adı

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, Ölçekler,Güvenirlik-I, Güvenirlik- II,Geçerlik I, Geçerlik II, Ölçme araçları –I, Ölçme araçları –II, Ölçme araçları –III, Temel istatistik-I, Temelistatistik-II, Değerlendirme, Normal dağılım….

Ders Adı

Sınıf Yönetimi

Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim,  yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.

VI. Yarıyıl

Ders Adı

Fen ve Teknoloji Öğretimi II

Fen Düşünme Yeteneğinin gelişmi, Fen laboratuvarının tarihsel gelişimi, Fen lab. Hazırlanması, Fen bilimlerinde ölçme ve değerlendirme, Fen de alternative değerlendirme yaklaşımları, Fen ve teknoloji proğramlarında Öğrenme alanları ve hedefler, Bilgisayar Destekli fen öğretimi, fen ders kitapları için örnek materyaller, Fen bilimlerinde kavram yanılgıları, Fen bilimlerinde kavram yanılgılarının giderilmesi Örnek fen etkinliklerinin incelenmesi ve yorumlanması.

Ders Adı

Okul Deneyimi

Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde öğretmenlik uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla gerekli olan gözlemleri gerçekleştirmek, dersin yöntemi ve sınıfın kontrolü, ders kitaplarından yararlanma ve grup çalışmaları yapma.

Ders Adı

Topluma Hizmet Uygulamaları

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

Ders Adı

Erken Çocukluk Eğitimi

Bir toplumu oluşturan bireylerin en önemlisi çocuk olduğu için; o toplumun geleceği de çocukların ruhsal, bedensel ve düşünsel yönden eğitilmesine bağlıdır. Onların sağlam kişilikli ve sosyal yönden uyumlu bireyler olarak yetişmelerinde nitelikli bir erken çocukluk eğitimine ihtiyaçları olduğu, artık bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir.Bu süreçte beklenen yararın elde edilmesi ise erken çocukluk dönemi konusunda nitelikli bilgi ve beceriye sahip öğretmenlere bağlıdır. Bu ders kapsamı içerisinde verilecek olan bilgi ve becerilerle öğretmen adaylarının erken çocukluk eğitimi niteliklerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Ders Adı

Matematik Öğretimi II

Kesirler, kesirleri öğrenmede öğrenci güçlükleri, kesirlerle işlemler, geometri, çocukta geometri düşücenin gelişimi, ölçme ve ölçüler, çocukta ölçme fikrinin gelişimi, matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme.

Ders Adı

Türkçe Öğrt.

Hızlı okuma ve teknikleri, metin türleri ve çözümlemeleri, metinler arası okuma, sorular ve türler, dinleme, şiir ve türleri, konuşma ve yazılı anlatım, görsel okuma, okuma güçlükleri, İlköğretim türkçe ders programı, türkçe öğretim yöntemleri.

Ders Adı

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Sosyal Bilgiler dersinde öğrenme etkinlikleri ve stratejileri; öğretim araç-gereçlerinin geliştirilmesi; aşamalı sınıflamaya uygun hedef ve davranış yazma; soru sorma becerileri; problem çözme yöntemini uygulama; Storyline yöntemi ile yıllık-ünite-günlük ders planlarını yapma; öğretme; öğrenme, düşünme ve performansın değerlendirilmesi.

VII. Yarıyıl

Ders Adı

Din Kült. ve Ahlak Bilg. Öğretimi

Temel kavramlar (din-kültür-ahlak), müslümanlığın temel ilkeleri, islamiyet ve diğer dinler, ahlak-birey ve toplum ilişkisi, ilköğretim I. kademe 4-5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim programının incelenmesi(kazanım, içerik yöntem, v.b.).

Ders Adı

Eğitim Sosyolojisi

Toplum ve Eğitim, Eğitim Sosyolojisinin Önemi ve Diğer Bilimlerle İlişkisi, Toplumsallaşma Süreci ve Özellikleri, Eğitimin Toplumsal İşlevleri, Kültür ve Eğitim İlişkileri, Ekonomi ve Eğitim, Demokrasi ve Eğitim, Eğitimde Fırsat Eşitliği, Toplumsal Tabakalaşma ve Eğitim, Toplumsal Sınıflar ve Eğitim, Aile ve Eğitim, Toplumsal Hareketlilik ve Eğitim, Akran Grupları ve Eğitim, Kitle İletişim Araçları ve Eğitim.

Ders Adı

Rehberlik

Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi.

Ders Adı

Öğretmenlik Uygulaması I

Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama(planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama.

Ders Adı

Trafik ve İlkyardım

Ulaştırma politikaları ve Türkiye gerçeği, uzun mesafeli kent içi ulaştırmada çağdaş ulaşım yaklaşımları, trafik sorunu ve çözümleri, trafikle ilgili temel kurallar ve kavramlar, trafik eğitimi, ilköğretimde trafik eğitimi ve etkinlikler, kazalar ve ilkyardım, ilkyardımın temel uygulamaları, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, pansuman ve sargılar, doku ve organ bağışı, kanamalar, yaralanmalar, yanık ve donma, zehirlenmeler, hayvan ısırma ve sokmaları, şok, boğulmalarda ilkyardım.

Ders Adı

Atatürk İlkelerinin Tarihsel Temelleri

Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluş süreci.

Ders Adı

Görsel Sanat Öğretimi

Sanat eğitimi ve görsel sanatlar öğretiminin amaç ve işlevlerini kavrar. Sanat eğitimi içinde görsel sanatlar öğretiminin yeri ve önemini tartışır. Sanat eğitimi ve görsel sanatlar öğretiminin eğitim sistemi içindeki yerini tartışır. İlköğretim görsel sanatlar dersi öğretim programını analiz etmeyi öğrenir. Programda yer alan sanat etkinliklerinin nasıl uygulandığını bilir. Uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak çözüm önerileri geliştirir. Çocuk resminin özelliklerini ve gelişim basamaklarını kavrar. Çocuk resmini okumayı öğrenir. Yaş gruplarına göre yaptırılabilecek uygulama çalışmalarını öğrenir. Renk bilgisine sahip olur, temel tasarım elemanlarını ve ilkelerini kullanarak tasarım yapabilir.

Ders Adı

Etkili İletişim

İletişim ilgili temel kavramları ve kapsamını açıklar. Etkili iletişimin genel özelliklerini bilir. İletişim engellerini tanır. Sözlü ve sözsüz iletişim öğelerini, beden dilini etkili kullanır. İletişim modellerini kavrar. Öğretimde etkili iletişimin önemine ve yararlarına inanır. Çevresi, arkadaşları, ailesi ve öğrencileriyle etkili bir iletişim kurar.

VIII. Yarıyıl

Öğretmenlik Uygulaması II

Dersle ilgili genel bilgiler, Uygulama okulunun tanıtımı. Uygulama okulunda öğretmenlik uygulaması, ders planı hazırlama.

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Türk Eğitim Sisteminin Amaçları ve Temel İlkeleri, Türk Eğitim Sisteminin Yapısı, Türk Eğitim Sistemi İle İlgili Yasal Düzenlemeler, Yönetim Kuramları ve Süreçlerinin Eğitime Yansımaları, Okul Örgütü ve Yönetimi, Okulda İnsan Kaynakları (Personel) Hizmetlerinin Yönetimi, Okulda Öğrenci Hizmetlerinin Yönetimi, Okulda Öğretim Programlarının Yönetimi, Okulda Öğretim Programlarının Yönetimi, Okul İşletmeciliğinin Yönetimi, Okul İşletmeciliğinin Yönetimi,  Okula Toplumsal Katılım ve İnsan İlişkileri, Okula Toplumsal Katılım ve İnsan İlişkileri,

Ders Adı

İlköğretimde Kaynaştırma

Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, Türkiye’de yetersizliği olan öğrencilerin tanılanması süreci, Normalleştirme, bütünleştirme, birlikte eğitim, kaynaştırma kavramları, engel grupları.

Ders Adı

Türk Eğitim Tarihi

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

Ders Adı

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim

Birleştirilmiş sınıf kavramı, Birleştirilmiş sınıfları ortaya çıkaran sebepler, 1, 2, 3, 4 öğretmenli birleştirilmiş sınıflar, ders programları, Birleştirilmiş sınıflarda ölçme ve değerlendirme.

Seçmeli Dersler

Ders Adı

İnsan İlişkileri ve İletişim

Kişilerarası iletişimin tanımı ve özellikleri ; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler.

Ders Adı

Türk Demokrasi Tarihi

Öğrencilerin Tarih ve vatandaşlık şuurunu kazanması. Genel Kültür bilgileri bakımından donanımı. Demokrasi kültürü.

Ders Adı

Atatürk Dönemi Türk Dış. Pol.

Ders Adı

Eğitim Felsefesi

Temel Kavramlar, Eğitimin Amaçları, Eğitimin Toplumsal Temelleri, Eğitim ve Felsefe İlişkisi, Felsefi Akımlar, Eğitimdeki Felsefi Akımlar, Birey ve Toplum, Eğitim ve Toplum, Türklerde İslamiyet Öncesi Eğitim Felsefesi, Türklerde İslamiyet Sonrası Eğitim Felsefesi, Selçuklular ve Osmanlılarda Eğitim Felsefesi, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Felsefesi, Eğitim Felsefesindeki Yabancı Şahsiyetler, Eğitim Felsefindeki Türk Şahsiyetler.

Ders Adı

Eğitimde Program Geliştirme

Program Geliştirmeyle İlgili Temel Kavramlar, Program Geliştirmenin Temelleri, Eğitim Programı Tasarımı, Eğitim Programı Modelleri, Program Geliştirmenin Planlanması, Program Geliştirme Süreci, Eğitim Programının Hedefleri ve Çeşitleri, Hedeflerin Taksonomik Sıralanması, .İçerik Düzenleme ve içerik düzenleme yaklaşımları, Öğretme ve Öğrenme Süreçleri, Ölçme ve Değerlendirme Süreçleri, Program Değerlendirme Yaklaşımları, Program Geliştirmede Yeni Yönelimler ve Türkiye'de Yeni Programların İncelenmesi, Dönemin değerlendirilmesi.

Ders Adı

Türkiye Cumhuriyet Tarihi

Ders Adı

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Türk eğitim sisteminin tarihsel temelleri, Türk eğitim sisteminin düşünsel temelleri, Türk eğitim sisteminin genel yapısı, Eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminde örgüt ve yönetim, Yönetim bilimi ve örgüt kavramı, Yönetim kuramları, Yönetim süreçleri, Okul örgütü, yönetimi ve okul yöneticiliği, Okul yönetiminde personel işleri, Okul yönetiminde personel işleri, Okul yönetiminde eğitim-öğretim işleri, Okul işletmesinin yönetilmesi, Okul-çevre ilişkileri.

 

Türkçe